ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่1 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 108 วันที่ประกาศ12 ก.ค. 2561 หน้า1 เข้าชม118 เลขที่ดาวน์โหลด92 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่2 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 106 วันที่ประกาศ29 มิ.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม323 เลขที่ดาวน์โหลด252 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่3 ชื่อเรื่องเรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เลขที่หนังสือนร 0731.1/ว 104 วันที่ประกาศ19 มิ.ย. 2561 หน้า0 เข้าชม501 เลขที่ดาวน์โหลด244 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่4 ชื่อเรื่องเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขที่หนังสือนร 0702/ว 105 วันที่ประกาศ15 มิ.ย. 2561 หน้า2 เข้าชม924 เลขที่ดาวน์โหลด459 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่5 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 100 วันที่ประกาศ12 มิ.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม1081 เลขที่ดาวน์โหลด616 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่6 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... เลขที่หนังสือนร 0729.1/ว 98 วันที่ประกาศ12 มิ.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม820 เลขที่ดาวน์โหลด337 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่7 ชื่อเรื่องเรื่อง การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการ เลขที่หนังสือนร 0728/ว 96 วันที่ประกาศ01 มิ.ย. 2561 หน้า0 เข้าชม2559 เลขที่ดาวน์โหลด979 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่8 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 94 วันที่ประกาศ31 พ.ค. 2561 หน้า1 เข้าชม940 เลขที่ดาวน์โหลด462 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่9 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 87 วันที่ประกาศ08 พ.ค. 2561 หน้า1 เข้าชม833 เลขที่ดาวน์โหลด263 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่10 ชื่อเรื่องข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขที่หนังสือนร 0728/ว 86 วันที่ประกาศ08 พ.ค. 2561 หน้า50 เข้าชม1430 เลขที่ดาวน์โหลด556 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 209 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 21 หน้า